Polityka prywatności/Privacy policy

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowanez uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych.
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest West Site Fitness Przemysław Posłuszny z siedzibą pod adresem ul. Wiktorska 25, Brwinów 05-840, REGON: 147356830, NIP: 5222716799.

Dane osobowe i prywatność
Jeśli zamierzasz złożyć zamówienie oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania
W zależności od sytuacji może to być:
• Świadczenie usług oferowanych w Serwisie.
• Realizacja Twoich zamówień.
• Marketing bezpośredni.

Podstawa przetwarzania danych
• Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6ust. 1 lit. b RODO).
• Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• Ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6ust. 1 lit. f RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na profilowaniu i wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam,
b) zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu.

Podanie danych
Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
• Brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie.
• Brak możliwości korzystania z usług Serwisu.
• Brak możliwości dokonania zamówień w Serwisie.
• Brak możliwości wyświetlenia dopasowanych informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Profilowanie
W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania,wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanychw Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.

Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Okres przetwarzania
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis, przez Strony lub
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych –w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Twoje uprawnienia
Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:
• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia lub
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych,opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesachrealizowanych przez administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzaneniezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych
Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
• Podmiot realizujący dostawę towarów.
• Dostawca płatności.
• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
• Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
• Podmioty prowadzące stacjonarne punkty odbioru paczek.
• Podmiot prowadzący magazyn.
• Hostingodawca.
• Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np.oprogramowanie księgowe).
• Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych.
• Podmiot zapewniający system mailingowy.
• Biuro księgowe.
• Podmiot zapewniający usługi marketingowe.
• Portale społecznościowe w związku z możliwością logowania się za ich pośrednictwem do Serwisu*.
• Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.

Przekazywania danych osobowych do państw spoza Uni Europejskiej
*W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Kontakt z Administratorem
Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności? Napisz na adres e-mail: woodwatereu@gmail.com.

Zastrzeżenie:
Niniejsza polityka odnosi się do usług świadczonych w związku z Serwisem za wyjątkiem działań marketingowych podejmowanych w związku z Twoją zgodą lub zapisem na newsletter lub informacje marketingowe – te kwestie reguluje oddzielna Polityka prywatności, wskazana w momencie wyrażania zgody/zapisywania się.

Masz pytania?
Napisz: woodwatereu@gmail.com

Dear users,

We care about your privacy and we want you to feel comfortable while using our services. Therefore, below we present the most important information about the rules for processing your personal data by us and about cookies used by our Website. This information has been prepared taking into account the GDPR, i.e. the general regulation on data protection.Personal data controllerThe administrator of your personal data is West Site Fitness Przemysław Słońuszny with its registered office at ul. Wiktorska 25, Brwinów 05-840, REGON: 147356830, NIP: 5222716799

Personal data and privacyIf you intend to place an order and use our services, you will be asked to provide us with your personal data. Your data is processed by us for the purposes indicated below, related to the functioning of the Website and the provision of services offered in it (“Services”).Purpose of processingDepending on the situation, it may be:• Provision of services offered on the Website.• Fulfillment of your orders.• Direct marketing

The basis for data processing
• A contract for the provision of services or actions taken at your request to conclude it (Article 6 (1) (b) of the GDPR).
• A sales contract or actions taken at your request to conclude it (Article 6 (1) (b) of the GDPR).
• We have a legal obligation, in particular related to accounting (Article 6 (1) (c) of the GDPR).
• Our legitimate interest in the processing of data to establish, assert or defend any claims (Article 6 (1) (f) of the GDPR).
• Our legitimate interest in (Article 6 (1) (f) of the GDPR):
a) conducting direct marketing consisting in profiling and displaying ads matched to your interests,
b) collecting data for statistical and analytical purposes, which allows us to optimize our Website

Providing data
Not obligatory, but in some cases may be necessary to conclude a contract

The effect of not providing data
Depending on the purpose for which the data is provided:
• Inability to register on the Website.
• Inability to use the Website’s services.
• Inability to place orders on the Website.
• Inability to display matched information about promotions or special offers offered on the Website.

Profiling
As part of the Website, we can automatically match certain content to your needs, i.e. make profiling, using the personal data provided by you. Profiling is primarily based on the automatic assessment of what products you may be interested in, based on your previous activities on the Internet, including on the Administrator’s websites, and displaying product advertisements profiled in this way.

The profiling we carry out does not result in making decisions that have legal effects on you or affect you in a similarly significant way.
Processing period
We will process your data only for the period in which we will have a legal basis, i.e. until:
• the legal obligation that obliges us to process your data ceases to bind us or
• the possibility of pursuing claims related to the contract concluded by the Website, by the Parties or by the Parties will cease to exist
• your objection to the processing of your personal data will be accepted – if the basis for the processing of your data was the legitimate interest of the administrator or the data was processed for direct marketing (including profiling).

Depending on what is applicable in a given case and what will happen at the latest.

Data safety
When processing your personal data, we use organizational and technical measures in accordance with the applicable law, including encryption of the connection with an SSL certificate.
Your powers
In addition, you have the right to request:
• access to your personal data,
• rectify them,
• deletion or
• processing restrictions,
• requests to transfer data to another administrator

As well as the right to object at any time to the processing of your data:
• for reasons related to your particular situation – to the processing of personal data relating to you, based on art. 6 sec. 1 lit. f GDPR (i.e. on the legitimate interests pursued by the administrator),
• if personal data are processed for direct marketing purposes, to the extent that the processing is related to such direct marketing.
Please contact us if you want to exercise your rights. If you believe that your data is being processed in accordance with the law, you can submit a complaint to the supervisory authority.

External services / Data recipients
We use the services of external entities to which your data may be transferred. Below is a list of these entities:
• The entity that delivers the goods.
• Payment provider.
• People cooperating with us on the basis of civil law contracts, supporting our current operations.
• Provider of the software needed to run the website.
• Entities operating stationary parcel collection points.
• Entity operating the warehouse.
• Hosting provider.
• Provider of software that facilitates running a business (e.g. accounting software).
• Provider of tools used for statistical or analytical purposes.
• Entity providing the mailing system.
• Accounting office.
• An entity providing marketing services.
• Social networks in connection with the possibility of logging in to the Website through them *.
• The entity that provides us with technical support.

Transferring personal data to countries outside the European Union
* In connection with the above, your personal data may also be processed by entities outside the European Union. An appropriate level of protection of your data, including through the use of appropriate safeguards, is ensured by the participation of these entities in the EU-US Privacy Shield, established by the implementing decision of the European Commission as a set of rules guaranteeing adequate protection of your privacy.
Contact with the Administrator
Do you want to take in action your personal data rights? Or maybe you just want to ask about something related to our Privacy Policy? Write to the e-mail address: woodwatereu@gmail.com.
Reservation:
This policy applies to services provided in connection with the Website, with the exception of marketing activities undertaken in connection with your consent or subscription to the newsletter or marketing information – these issues are regulated by a separate Privacy Policy, indicated at the time of giving consent / signing up.

Having enquires ?
Write: woodwatereu@gmail.com

Przewiń do góry